top of page
Algemene Voorwaarden van Adem en Extase
(betalings- en annuleringsregeling etc.)

1.   ALGEMENE VOORWAARDEN Adem en Extase

 

 

2.   BEGRIPPEN

 

2.1.  Adem en Extase is gevestigd aan Lekpoort 14, 2152 HS, te Nieuw-Vennep en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 34128268 en Vestigingsnr. 000003267644.

 

2.2.  Algemene Voorwaarden: deze door Adem en Extase gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website: www.ademenextase.nl 

 

2.3.1  Deelnemer: degene die een Workshop of Retraite volgt of wenst te volgen bij Adem en Extase.

 

2.3.2 Cliënt: degene die een privé sessie volgt of wenst te volgen bij Adem en Extase.

 

2.4.  Website: website van Adem en Extase: www.ademenextase.nl

 

2.5.  Workshop of Retraite: een door Adem en Extase georganiseerd evenement, zoals een Adem les, Yogales, een Qigong les, een Sound (healing) Journey, een klankconcert, een (actieve) meditatie of een andere activiteit, of een combinatie hiervan.

 

2.6.  Workshop-gever: degene die de Workshop geeft. Dit kan een Adem en Extase medewerker zijn of een externe.

 

 

3.   TOEPASSELIJKHEID

 

3.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij privé sessies, en bij deelname aan iedere Workshop of Retraite, gegeven door of bij Adem en Extase, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Door deelname aan een privé sessie, Workshop of Retraite, verklaart de cliënt of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

3.2.  Adem en Extase kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. 

 

3.3.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door zowel cliënt of deelnemer als door Adem en Extase.

 

 

4.   INSCHRIJVING EN BETALING

 

4.1.  Een Cliënt of Deelnemer kan zich via email inschrijven voor een Workshop of Retraite, via het mailadres ademenextase@gmail.com. Of via de website van de locatie waar het evenement plaatsvindt.

 

4.2.1  Een Workshop of Retraite van Adem en Extase dient voorafgaand aan de te volgen Workshop of Retraite te zijn betaald, binnen de termijn door Adem en Extase aangegeven. Betaling kan geschieden per overschrijving naar de door Adem en Extase aangegeven bankrekening, of contant indien dit vooraf door Deelnemer met Adem en Extase is overeengekomen. Het kan ook zijn dat betaling dient te geschieden naar een bankrekening van de locatie (bijvoorbeeld Yoga Studio) waar het evenement plaatsvindt.

 

4.2.2 Een Cliënt ontvangt een factuur na de privé sessie en betaalt dus achteraf.

 

4.3.  Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek als zij/hij heeft betaald binnen de aangegeven betaaltermijn en nadat de betaling is ontvangen door Adem en Extase of door de locatie waar het evenement plaatsvindt.

 

4.4.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling deelname van de Deelnemer aan de Workshop of Retraite te weigeren.

 

4.5.  Voor aanvang van de Workshop of Retraite dient de Deelnemer zich te melden bij de een medewerker van Adem en Extase (of de locatie) die de inschrijving en betaling voor de betreffende Workshop zal controleren.

 

4.6.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.

 

4.7. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

4.8. Het gehanteerde BTW percentage is 21%.

 

 

5.   ANNULERING DEELNAME WORKSHOP OF RETRAITE

 

5.1.  Tot 6 weken voor de geplande Workshop of Retraite kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan ademenextase@gmail.com. De Deelnemer aan een workshop krijgt dan het betaalde bedrag voor de Workshop retour. In geval van een retraite, dan krijgt de deelnemer het betaalde bedrag voor de retraite retour, minus 35,- Euro administratiekosten.

 

5.2.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving korter dan 4 weken voor de geplande Workshop of Retraite annuleert, dan krijgt zij/hij 50% van de Workshop-prijs retour, of 50% van de Retraite-prijs retour.

 

5.3.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop of Retraite annuleert, wordt de betaalde Workshop-prijs of de betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald. De Deelnemer heeft het recht de reservering voor de Workshop aan iemand anders over te dragen; dit kan door de gegevens van deze persoon aan Adem en Extase te emailen via ademenextase@gmail.com.

 

5.4.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop of Retraite te annuleren.

 

5.5.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de locatie van de geplande Workshop of Retraite te wijzigen.

 

5.6.  Indien de Workshop of Retraite door Adem en Extase geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer de betaalde Workshop-prijs terug. In geval van een retraite, ontvangt de deelnemer de betaalde Retraite-prijs terug, exclusief de administratie kosten ten bedragen van 35,- Euro. Of in overleg wordt een nieuwe datum van deelname afgesproken.

 

 

6.   AGENDA

 

6.1.  De actuele Workshop-agenda staat op de Website. Adem en Extase is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de agenda op de Website, in de nieuwsbrief of in andere communicatie.

 

6.2.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop of Retraite te annuleren, dan wel te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk vooraf aangekondigd door middel van email, dan wel via de nieuwsbrief.

 

 

7.   HUISREGELS

 

7.1.  Alle Deelnemers dienen de huisregels van Adem en Extase in acht te nemen:

 • Deelnemers dienen hun auto, fiets of ander vervoermiddel te parkeren op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden.

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van een evenement.

 • Kom hygiënisch naar het evenement of workshop/sessie ruimte. Draag schone kleren, waarin je gemakkelijk kunt ademen, bewegen en/of comfortabel kunt liggen.

 • Schoenen worden bij de ingang uitgetrokken. In de sessie ruimte zijn schoenen niet gewenst.

 • Adem en Extase stelt yogamatten en/of kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de sessie/Workshop. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.

 • Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de sessie/Workshop zachtjes of niet te praten en de instructies van Adem en Extase medewerkers en eventuele externe Workshop-gevers op te volgen.

7.2.  Adem en Extase behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in dit artikel, na een waarschuwing niet naleven, de toegang te ontzeggen en deelname aan een Workshop, sessie of Retraite van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van de betaalde toegangsprijs.

 

 

8.   GEBRUIK MATERIALEN (werkboek, video’s en mails)

 

8.1.  Op door Adem en Extase ontwikkelde materialen (teksten, handouts, instructies, werkboeken, video’s) is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de workshop mag de deelnemer deze materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Adem en Extase hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

8.2.  Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Adem en Extase hier expliciet schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

 

 

9.   AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1.  Het volgen van privé sessies, Workshops, Retraites, het parkeren van auto’s, fietsen en andere vervoersmiddelen en het achter laten van spullen bij Adem en Extase, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Adem en Extase aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende hiermee.

 

9.2.  Adem en Extase zorgt voor sessies, Workshops en retraites van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans lichamelijk en/of geestelijk letsel op te lopen tijdens een Sessie/Workshop/Retraite. Door deelname aan een evenement bij Adem en Extase aanvaardt de Deelnemer dit risico op lichamelijk en/of geestelijk letsel. Adem en Extase  biedt de volgende richtlijnen om het risico op letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts of therapeut voordat je met een Workshop/sessie/retraite begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende Workshop-gever vóór aanvang van de Workshop.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende Workshop-gever en volg deze op.

 • Voer oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Informeer bij de Workshop-gever wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

10.      PERSOONSGEGEVENS

 

10.1.        Adem en Extase verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie en voor informatiedoeleinden. Adem en Extase gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in acht.

 

10.2.        Adem en Extase gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Adem en Extase, eventuele wijzigingen in de agenda en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Adem en Extase, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: ademenextase@gmail.com of door afmelden van de nieuwsbrief via een link onderaan de nieuwsbrief.

 

10.3.        Adem en Extase verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

 

 

11.      KLACHTENPROCEDURE

 

11.1.        Klachten aangaande de diensten en producten van Adem en Extase kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Adem en Extase

t.a.v. Arno ten Veen

Lekpoort 14,

2152 HS Nieuw-Vennep

of per e-mail aan: ademenextase@gmail.com

 

11.2.        Adem en Extase bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

 

11.3.        Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

 

11.4.        De Deelnemer dient Adem en Extase in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

12.      TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

 

12.1.        Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2.        De taalvoering bij Adem en Extase is Nederlands.

12.3.        Bij eventuele geschillen zullen Deelnemer en Adem en Extase altijd eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan een mediator of rechter wordt voorgelegd.

 

12.4.        Indien Deelnemer en Adem en Extase er onderling niet uitkomen, zullen eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, het volgen van Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Adem en Extase in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

bottom of page